Jednou z oblastí na ktoré možno členiť Business Intelligence je dátová integrácia. Zaoberá sa spájaním dátových zdrojov a dát pre ich ďalšie využitie, najmä analýzy a reporting.

Jednou za najmenej atraktívnych častí projektu dátového skladu alebo BI je integrácia dát. Je to najmä pre problém kvality dátových zdrojov a ich dostupnosti.

Hodnota dát obsiahnutých v zdrojoch a ich informačný potenciál priamo súvisí s kvalitou dát, ktoré sa nachádzajú v informačných systémoch. Žiadny zdroj neobsahuje 100%-nú kvalitu dát. Typickými odchýlkami od ideálneho stavu sú aktuálnosť, konzistentnosť dát, integrita dát, historická auditovateľnosť atď. Spravidla najčistejšie dáta sú v samotných databázach systémov, ktoré zabezpečujú aplikáciou požadovanú kvalitu dát. Rôzne typy exportov môžu dáta skresľovať, nevhodne agregovať a obvykle dochádza k strate detailu informácie.

Riešením pre vyťaženie maximálnej kvality dát so zachovaním ich integrity je napojenie sa priamo na formu v akej sú uložené v databáze alebo exportované v rozsahu blízkom databáze.

Nevyhnutné pre kvalitu BI je čistenie, konsolidácia, unifikácia, vzájomná integrita a prepojiteľnosť. Tomu sa spravidla nedá vyhnúť. Práve pri konsolidácii dát a dátovej integrácii máme skúsenosti a množstvo nástrojov, trikov a overených postupov. vanú kvalitu.